O Náruči

narucZariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb pre dospelých a Špecializované zariadenie Náruč n.o. je zariadenie, poskytujúce a zabezpečujúce sociálne služby pre dospelých, v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to pobytovou (celoročnou) formou ubytovania.

Sociálna služba je zabezpečená nepretržite, počas celého roka tým klientom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú 24-hodinovú starostlivosť, nakoľko sa sami o seba, ani prostredníctvom svojich príbuzných nedokážu postarať. Naše služby vyhľadávajú klienti z celého Slovenska, najmä však z Nitrianskeho samosprávneho kraja a Bratislavského samosprávneho kraja. Náruč n.o. sa stala domovom pre mnohých seniorov a sociálne odkázaných ľudí, ktorí chcú dôstojne, pohodlne a harmonicky prežiť svoj život.

185 našich klientov je ubytovaných v 4 trojpodlažných budovách a jednej dvojpodlažnej. Budovy sa nachádzajú na Zváračskej ul. č. 19,21,23,25 a 27. Na budovách 21-27 sú dvojlôžkové a jednolôžkové izby a na budove 19 sú 2 trojlôžkové izby. Do všetkých objektov zariadenia je zabezpečený bezbariérový prístup a to bezbariérovými rampami, šikmými a zvislými plošinami Príjemnú atmosféru zariadenia dotvára park s množstvom zelene a možnosťou, posedieť si v altánkoch a na lavičkách. Celý areál je z bezpečnostného hľadiska oplotený.

V zariadení podporujeme a vytvárame podmienky pre duchovný život našich klientov, záujmovú činnosť a činnosti, ktoré podporujú ich zúčastňovanie sa na spoločenskom živote v zariadení, ale aj mimo neho.

Našou prioritou a poslaním je vytváranie domova v duchu spolupatričnosti a priateľskej atmosféry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce a života v našej „Náruči“.

Viac o našom príbehu

Podanie podnetu