O Náruči

narucZariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb pre dospelých Náruč je zariadenie poskytujúce a zabezpečujúce sociálne služby pre dospelých, v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to pobytovou (celoročnou) formou ubytovania.

Sociálna služba je zabezpečená nepretržite, počas celého roka tým klientom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú 24-hodinovú starostlivosť, nakoľko sa sami o seba, ani prostredníctvom svojich príbuzných nedokážu postarať. Naše služby vyhľadávajú klienti z celého Slovenska, najmä však z NSK a BSK. Náruč sa stala domovom pre mnohých seniorov, ktorí chcú dôstojne, pohodlne a harmonicky prežiť svoj život.

Klienti sú ubytovaní v dvoch trojpodlažných budovách a jednej dvojpodlažnej. Na každej budove sú dvojlôžkové a jednolôžkové izby. Na všetkých objektoch zariadenia je zabezpečený bezbariérový prístup a to bezbariérovými rampami a šikmými plošinami v každom objekte. Príjemnú atmosféru zariadenia dotvára park s množstvom zelene a možnosťou, posedieť si v altánkoch a na lavičkách. Celý areál je z bezpečnostného hľadiska oplotený.

V zariadení podporujeme a vytvárame podmienky pre duchovný život našich klientov, záujmovú činnosť a činnosti, ktoré podporujú ich zúčastňovanie sa na spoločenskom živote v zariadení i mimo neho.

Našou prioritou a poslaním je vytváranie domova v duchu spolupatričnosti a priateľskej atmosféry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce a života v našej „Náruči“.

Viac o našom príbehu

Podanie podnetu